Kartlegging og henvisning

Ved kartleggingen må henviser sørge for at pasient og eventuelt pårørende medvirker for å sikre god informasjonsutveksling og dialog. Ved samtidige tjenester i kommunen bør henvisning koordineres og kommunens kontaktperson oppgis i henvisningen. Der det er hensiktsmessig bør fastlege være kontaktperson. Dersom henviser ikke er fastlege bør det konfereres med fastlege før henvisning sendes. Pasienten og eventuelt pårørende bør få kopi av henvisningen. Henvisningen skal sendes vurderingsenhet i TSB.

 

Henvisningen bør inneholde en kortfattet status som inkluderer:

 

Aktuelt

 • Hva ønsker pasienten hjelp til? Det er ønskelig at brukeren selv skriver ned sine ønsker og hva det ønskes hjelp til. Brukeren bør ved behov få tilbud om hjelp til skriftliggjøring.
 • Pasientens ønske om behandling hos Omegastiftelsen. Begrunnes.
 • Pasientens ressurser
 • Rusmiddelbruk og/eller annen avhengighetsproblematikk (spillproblematikk, bruk av anabole androgene steroider)
 • Har pasienten individuell plan (IP), koordinator og ansvarsgruppe?
 • Tidligere og nåværende behandlings- og oppfølgingstiltak
 • Somatisk helse (inkludert tannhelse) og levevaner.
 • Psykisk helse. Vurdering av overdoserisiko og risikofaktorer for selvskading/selvmord.
 • Samarbeidspartnere og andre hjelpeinstanser (inkludert statlig NAV) som pasienten er i kontakt med
 • Vurder behov for avrusning

 

Familie/sosialt

 • Familieforhold, spesielt fokus på pasientens mindreårige barn og/eller søsken
 • Sosiale forhold inkludert boligforhold og nære støttepersoner
 • Arbeid/utdannelse/interesser (herunder sykemelding), økonomi og nettverk.
 • Har pasienten førerkort? se Førerkortveilederen

 

Andre forhold

 • Legemidler i bruk og relevant tidligere legemiddelbruk
 • Informasjon om allergier (inkludert legemiddelallergier)
 • Kartlegge om pasienten har historie med vold og trusler (utsatt for og/eller utøvd)
 • Spesielle hensyn tilknyttet språklige eller kulturelle forskjeller, eventuell status migrasjonsbakgrunn

 

Mulige somatiske årsaker til tilstanden bør være vurdert, inkludert blodprøver der det er aktuelt. (Nødvendig somatisk diagnostikk vil sluttføres hos oss dersom pasienten vurderes å ha rett til helsehjelp).